Oblasti inovácie

Oblasti inovácie

Nižšie uvedené oblasti inovácií a ich podkategórie je potrebné vnímať ako pomôcku. Výpočet nie je úplný a sú prípustné aj ďalšie nevymenované možnosti. Výrobca v prihláške uvedie, čím je výrobok inovatívny a popíše, ako výrobok ním uvedenú inováciu spĺňa.


4.2.1 Bezpečnosť potravín:

i. Vďaka novému prístupu k systému riadenia pri výrobe alebo distribúcii je zabezpečená lepšia bezpečnosť hotového výrobku (napríklad zlepšenie komunikácie systému vysledovateľnosti - online dostupnosť o výrobkoch, nový prístup ku kontrole pri výrobe, nové at-line alebo online analytické postupy, zlepšenie systému zabezpečenia hygieny pri výrobnom procese a pod.)

ii. Použitie aktívnych alebo inteligentných obalových prvkov (napríklad antimikrobiálne obaly, obaly s informatívnou funkciou, balenie do ochrannej atmosféry a pod.)

iii. Inovované procesy výroby, ktoré znižujú riziko vzniku kontaminantov alebo pomáhajú odstrániť kontaminanty počas výrobného procesu (napr. zníženie obsahu procesných kontaminantov, zníženie rizika rastu patogénnej mikroflóry - úprava receptúry a overenie, že výrobok nepatrí medzi výrobky podporujúce rast Listeria monocytogenes a pod.)

4.2.2 Potraviny a zdravie:

i. Vďaka spôsobu spracovania zostávajú zachované dobré výživové vlastnosti surovín (vitamíny, minerálne látky).

ii. Potraviny s obsahom látok s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie (schválené zdravotné tvrdenie alebo podložené vedeckými štúdiami).

iii. Potraviny obohatené o výživovo aktívne látky (encapsulované vitamíny a pod.).

4.2.3 Kvalita potravín:

i. Potraviny ojedinelé vďaka miestu proveniencie (je potrebné doložiť, že miesto proveniencie alebo lokálne používaný spôsob výroby má vplyv na vlastnosti výrobku);

ii. Spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou (napr. dlhozrejúci syr, fermentované mäsové výrobky a pod.)

iii. Netradičná receptúra výrobku (použitie netradičnej zložky vedúcej ku zlepšeniu vlastností potraviny (napríklad trvanlivosť, senzorické vlastnosti, skladovateľnosť za rôznych podmienok a pod., zmena pomeru zložiek)

iv. Neobvyklý spôsob spracovania vedúcu ku zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny

4.2.4 Reformulácia roku:

I. Potraviny, v ktorých bol znížený obsah cukru, tuku alebo soli

II. Potraviny, v ktorých bol znížený obsah celkovej energie alebo obsah energie na porciu;

III. Potraviny, v ktorých bolo vylepšené zloženie tukov, napr. zníženie alebo odstránenie transmastných kyselín, zníženie nasýtených mastných kyselín atď.

IV. Obohatenie portfólia o výrobok s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, soli alebo z hľadiska obsahu energie.

Poznámka: výrobca nemôže prihlásiť výrobky spracované inovatívnou technológiou v každom ročníku súťaže, pokiaľ je oblasťou inovácie práve táto technológia.

4.3. Hlavné kritériá hodnotenia v kategóriách podľa odseku 4.1. písm. A/ až D/ sú:

i. Inovatívnosť výrobku (30%)

ii. Výživová hodnota výrobku - výrobok nemusí byť v tejto oblasti inovatívny, hodnotí sa celkový profil potraviny (30%)

iii. Senzorické vlastnosti výrobku (30%)

iv. Celkový dojem hodnotiteľa (10%)

4.4 V rámci kategórie podľa odseku 4.1. písm. E/ - začínajúci potravinár, bude posudzovaný celkový príbeh podnikania zaslaný prihláseným účastníkom.