Hodnotenie

Hodnotenie

  • K termínu 30.9.2019 bude ukončený príjem prihlášok do súťaže. V termíne do 30.11.2019 bude prebiehať vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou (ďalej len "komisia"). 
  • Do konečného vyhodnotenia súťaže budú zahrnuté len tie výrobky, ktoré splnili všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže. Súčasťou hodnotenia prihlásených výrobkov je tiež ich senzorické hodnotenie. Z tohto dôvodu budú výrobcovia vyzvaní na dodanie prihláseného výrobku organizátorovi. Výrobky budú dodané v období do 15.11.2019, konkrétne pred termínom zasadnutia poroty. Výrobca bude organizátorom s dostatočným časovým predstihom na dodanie výrobkov upozornený organizátorom prostredníctvom e-mailu a telefonicky. Výrobca dohodne s organizátorom presný termín dodania výrobkov a požadovaný počet kusov (minimálne 5 ks výrobkov).

  • Hodnotenie prihlásených výrobkov a určenie víťazov vo všetkých kategóriách uskutočňuje odborná komisia zložená z odborníkov vedeckých a výskumných pracovísk, zástupcov potravinárskeho priemyslu (organizátora súťaže) a ďalších významných inštitúcií.

  • Komisia má právo v rámci danej kategórie neurčiť žiadneho víťaza.

  • Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené na valnom zhromaždení Potravinárskej komory Slovenska dňa 12.12.2019 a výhercovia budú o umiestnení v súťaži informovaní. Výsledky budú rovnako umiestnené na internetových stránkach organizátora a poskytnuté médiám.